HISTORIJAT

HISTORIJAT

Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine je dobrovoljna interesna organizacija radnika čiji je osnovni zadatak da se izbori za dostojanstven rad i naknadu radnicima koja u skladu sa rezultatima rada omogućava zadovoljavanje životnih potreba radnika, uslova rada, zaštitu na radu i radno vrijeme koje obezbjeđuje očuvanje zdravlja i radne sposobnosti radnika.
Svoje ciljeve i zadatke naš sindikat ostvaruje nezavisno od svih državnih institucija, političkih stranaka i vjerskih zajednica, poštujući opredjeljenje da je sindikalna organizacija otvorena svim radnicima, bez obzira na polne, vjerske, rasne i bilo kakve druge osobenosti, u skladu s Konvencijom 111. Međunarodne organizacije rada.
Naš zadatak jeste i ostaje da i u narednom periodu maksimalno štitimo i obezbjeđujemo interese svojih članova i da se brinemo za dobrobit radnika koje predstavljamo.
Našem članu mora biti jasno da je pravo vlasnika kapitala da upravlja svojom imovinom i raspolaže profitom koji na toj imovini ostvari, ali ne na način da to ide na štetu radnika koji svojim radom taj prihod i dohodak stvaraju.

1990. godina – Kod Višeg suda u Sarajevu 13.07.1990. godine registrovan Samostalni sindikat radnika u djelatnosti proizvodnje i prerade metala BiH, za prvog predsjednika Sindikata izabran Obrad Belenzada.

1995. godina –   30.10.1995. godine kod nadležnog registarskog organa promjenjen naziv sindikata u „Sindikat metalaca BiH“.

1997. godina – Održan I Kongres Sindikata metalaca BiH,  na kojem je za predsjednika izabran Ismet Bajramović. Ismet Bajramović je funkciju predsjednika Sindikata metalaca BiH obnašao do 2010. godine.

2000. godina – Sindikat metalaca BiH sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Federacije BiH zaključio je prvi poslijeratni Granski kolektivni ugovor za metalsku djelatnost za teritoriju Federacije BiH. Obzirom da Udruženje poslodavaca u to vrijeme još nije bilo formirano (pa samim tim poslodavci nisu bili potpisnici kolektivnog ugovora), ovaj kolektivni ugovor se odnosio samo na firme sa državnim odnosno većinskim državnim kapitalom.

2003. godina – Generalni štrajk oko 4800 radnika BH Steel Zenica. Štrajk je trajao sedam dana,  okončan je sporazumom o ispunjenju sindikalnih zatjeva (uključujući povećanje osnovice za obračun plaće). Sporazum je u ime Vlade Fededracije BiH  sa predsjednikom Sindikata Islamom Imamovićem potpisao tadašnji Premijer Vlade FBiH, rahmetli Ahmet Hadžipašić.

2005. godina – Aktivnosti koje je vodio Sindikat metalaca  na svim nivoima organizovanja s ciljem vraćanja stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat, uključujući i protest pred Parlamentom FBiH,   rezultirale su donošenjem Zakona o vraćanju, podjeli i prodaji stanova. Ovim zakonom je preduzećima u Federaciji BiH odnosno njihovim radnicima vraćeno oko 5000 stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat, a koji bi u suprotnom bili dati na raspolaganje općinama.

2006. godina – Nakon višemjesečnih i mukotrpnih pregovora, Sindikat metalaca BiH je sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Federacije BiH i Udruženjem poslodavaca FBiH zaključio novi Granski kolektivni ugovor za metalsku djelatnost za teritoriju Federacije BiH. Za razliku od kolektivnog ugovora iz 2000. godine, ovaj kolektivni ugovor se odnosio na sve poslodavce iz grane metala na teritoriju Federacije BiH. Time je osiguran jednak položaj i minimum materijalnih prava svim radnicima u grani metala, bez obzira na vlasničku strukturu poslodavca. Na osnovu ovog kolektivnog ugovora sve članice Sindikata metalaca BiH su sa svojim poslodavcima zaključile tzv. kućne kolektivne ugovore ili sporazume, čime su dodatno osigurana i zaštićena prava i interesi radnika.

2009. godina – Početkom mjeseca januara 2009. godine Sindikat metalaca BiH zatražio je održavanje hitne sjednice oba doma Federalnog parlamenta, kako bi se najviši zakonodavni organ direktno upoznao sa situacijom u privredi, te donio adekvatne mjere u cilju ublažavanja posljedica krize, a naročito preveniranja otkaza radnicima. Svi nivoi Sindikata metalaca uložili su ogromne napore u cilju realizacije ove zadaće.  Ove aktivnosti su kulminirale dana  16.04.2009. godine, kada je održana Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Stanje i položaj radnika u metalskoj, elektro i namjenskoj industriji sa analizom utjecaja  recesije. Na nastavnku 20. vanredne sjednice Predstavničkog doma održanoj dana 21.04.2009. godine Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH donio je Zaključke u tekstu prethodno usaglašnom između Vlade Federacije BiH i Sindikata metalaca BiH, i to jednoglasno. Dana 02.06.2009. godine održana je i sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, na kojoj su nakon višesatne i na momente vrlo žučne rasprave Zaključci prethodno doneseni od strane Predstavničkog doma u istovjetnom tekstu doneseni i od strane Doma naroda, čime su zvanično postali Zaključci Parlamenta Federacije BiH. Time je po prvi put u poslijeratnoj historiji Federalni parlament  održao posebnu tematsku sjednicu na zahtjev jednog sindikata, te u skladu sa njegovim zahtjevima usvojio set od 13 obavezujućih Zaključaka. Ovi Zaključci su u suštini  identifikovali sve ključne probleme u Federaciji BiH, zajedno sa mjerama za njihovo rješenje (uvezivanje staža, radno zakonodavstvo, revizija privatizacije, rasterećenje privrede itd). 

Obzirom da tadašnja Vlada Federacije BiH nije pokazala potrebnu predanost realizaciji parlamentarnih zaključaka, Sindikata metalaca BiH je protestom održanim 29.09.2009. godine uspio natjerati Vladu da usvoji i Akcioni plan za realizaciju zaključaka, uz  pripremu i donošenje niza potrebnih provedbenih propisa.

2010. godina – Na Kongresu Saveza samostalnih sindikata BiH koji je održan 19. i 20. februara 2010. godine za novog predsjednika SSS BiH izabran je dotadašnji predsjednik SM BiH Bajramović Ismet, koji je na ovoj funkciji naslijedio Edhema Bibera.

            Kongres Sindikata metalaca BiH održan je 21. aprila 2010. godine u Sarajevu. Kao i Kongres Saveza, i ovaj Kongres je protekao u znaku izbora novog predsjednika. Tako je za  novog predsjednika Sindikata metalaca BiH izabran Hadžić Muhamed iz Tuzle.

2013. godina –  Dana 14.11.2013. godine pred Vladom FBiH održan protest Sindikata metalaca BiH. Sindikat je zahtijevao  bezuslovno penzionisanje radnika koji su stekli uslove za penziju, pristup zdravstvenoj zaštiti, smanjenje javne potrošnje, donošenje zakona o konsolidaciji privrednih društava, zakona o štrajku i zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Istovremeno sa ovim protestom u firmama članicama sindikata metalaca je održan i dvosatni štrajk upozorenja.

2014. godina – Počev od 12. marta, Sindikat ArcelorMittal Zenica je zbog stalnog smanjenja broja radnika pred upravom kompanije svakodnevno održavao protestne skupove svojih članova. Okupljajna su trajala 42 dana uzastopno, a okončana su potpisivanjem protokola sindikata i uprave o vođenju pregovora radi zaključenja pojedinačnog kolektivnog ugovora, uz pisano izjašnjenje uprave o dinamici realizacije većine sindikalnih zahtjeva.

2015. godina – Na V Kongresu Sindikata metalaca BiH održanom 26.03.2015. godine za novog predsjednika izabran Melez Bajro. Na Kongresu usvojena i Zajednička izjava delegata Kongresa u vezi prijedloga novog, po radnike pogubnog zakona o radu.

2015. godina – Na osnovu odluke V Kongresa, a kako bi sindikat mogao nastaviti sa nesmetanim radom i djelovanjem, nakon provedene pravne proceudre i sačinjavanja svih potrebnih akata izvršena je preregistracija Sindikata metalaca BiH. Tako je 27. maja 2015. godine u Registar udruženja kod nadležnog Federalnog ministarstva pravde izvršen upis Sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, koji nastavlja pravni kontinuitet postojanja i djelovanja Sindikata metalaca BiH.

2015. godina – Na osnovnu zahtjeva za utvrđivanje svojstva reprezentativnosti podnesenog 20. augusta 2015. godine Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, resorno ministarstvo je 11. septembra 2015. G+godine Sindikatu metalaca Federacije Bosne i Hercegovine dostavilo Rješenje o utvrđivanju svojstva reprezentativnog sindikata za djelatnost proizvodnje i prerade metala. Time je Sindikat metalaca Federacije BiH postao prvi Granski sindikat unutar SSS BiH koji je dobio svojstvo reprezentativnosti, i jedini je reprezentativni sindikat u grani metala.

2016. godina –  Obzirom na činjenicu da je članom 182. novog zakona o radu propisana obaveza usklađivanja svih kolektivnih ugovora sa zakonom o radu u roku od 120 dana,  Pregovarački tim Sindikata metalaca FBiH je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za usklađivanje Kolektivnog ugovora radi usklađivanja sa Zakonom o radu FBiH prema resornom ministarstvu i Udruženju poslodavaca. Potpisivanju GKU, koje je upriličeno 26.08.2016.g. u Sarajevu, što je jedno od najvažnijih postignuća u 2016. godini, prethodilo je desetak nezvaničnih i dva zvanična pregovaračka sastanka, brojni sastanci sa resornim ministarstvom, Vladom FBiH, brojne konsultacije, lobiranja, pritisci itd. Zaključivanje Granskog kolektivnog ugovora je, obzirom na okolnosti,  svakako veliki uspjeh, jer se radi o prvom potpisanom Granskom kolektivnom ugovoru u FBiH, koji je važeći za sve metalce na  teritoriji FBiH. U najvećoj mjeri su očuvana materijalna prava radnika, čime je postignut osnovni cilj. Mnoga prava regulisana su povoljnije nego u novom  zakonu ili novom Općem kolektivnom ugovoru, a sindikat je i dalje aktivan sudionik u regulisanju prava i obaveza iz radnog odnosa, uz mogućnost da se prava regulišu i povoljnije.

            Granski kolektivni ugovor je 06.10.2016. godine objavljen u Sl. novima FBiH broj 78/16, i isti važi godinu dana od stupanja na snagu,  uz dodatnih 90 dana. Nakon potpisivanja GKU uslijedilo je intenziviranje pregovora o pojedinačnim kolektivnim ugovorima i sporazumima,svakako  uz punu pravnu pomoć SM FBiH. Pregovori su uspješno okončani u Volkswagenu, Grupaciji Cimos, Mann Hummelu, Pobjedi, Energoinvestu, ArcelorMittalu, FAD-u, Enkeru, Pobjedi Tešanj, Željezari Ilijaš i drugim organizacijama.