ODLUKA O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI ZA POJEDINE OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE I DRUGE PROIZVODE

Službene novine Federacije BiH, broj 69/23

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06 ) i člana 4. alineja 4. i člana 10. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 12. sjednici, održanoj 31.08.2023. godine, donosiODLUKU
O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI ZA POJEDINE OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE I DRUGE PROIZVODE


I.


Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.


II.


Mjere neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke odnose se na proizvode u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i opštine propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.


III.


Pravna i fizička lica iz tačke II. ove odluke obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu.

Obaveza utvrđivanja i primjenjivanja marže iz stava 1. ove tačke odnosi se na sljedeće proizvode:

Red. br. Naziv proizvoda Jedinica mjere Veleprodajna marža % Maloprodajna marža %
1. Pšenično brašno tip 550 kg 5 7
2. Sve vrste hljeba od pšeničnog brašna (cijeli ili narezani) kg 5 7
3. Mlijeko kravlje, pasterizirano, homogenizirano i sterilno litar 3 6
4. Jestivo ulje suncokretovo litar 5 6
5. Šećer kristal, bijeli kg 4 8
6. Svježa konzumna jaja kom 5 6
7. Sve vrste svježeg mesa kg 5 6
8. Deterdžent za veš u prahu kg 8 12
9. Deterdžent za suđe tečni litar 8 12

IV.
Pod nabavnom cijenom proizvoda iz ove odluke podrazumijeva se fakturna cijena proizvođača, odnosno dobavljača umanjena za rabate i popuste (neto fakturna cijena) i uvećana za zavisne troškove.
Pod zavisnim troškovima podrazumijevaju se carinski troškovi, troškovi špediterskih usluga i ostali troškovi nastali prilikom uvoza, troškovi utovara i istovara proizvoda, troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, transportni kalo, lom, i kvar proizvoda, posebni troškovi pakovanja proizvoda u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavnica, odnosno prodajnih mjesta i troškovi povrata ambalaže na osnovu zaključenih ugovora.


V.
Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna, gradska i opštinska tržišna inspekcija.

VI.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/21 i 28/21).


VII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

V. broj 1179/2023
31. augusta 2023. godine
Sarajevo


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Digiqole Ad

Related post