ORGANI SM FBIH

Organi Sindikata su:

 • Skupština Sindikata,
 • Upravni odbor Sindikata,
 • Predsjedništvo Sindikata,
 • Statutarna komisija Sindikata,
 • Nadzorni odbor Sindikata.

Svi organi su izborni, kolektivni, demokratski i biraju se iz reda članova Sindikata.

SKUPŠTINA SINDIKATA

Skupština SM FBiH je najviši organ Sindikata, koja uređuje pravce aktivnosti u periodu između dva zasjedanja.

Skupštinu Sindikata čine izabrani delegati u kantonalnim/županijskim povjereništvima i delegati po funkciji (članovi Upravnog odbora, članovi Statutarne komisije i članovi Nadzornog odbora, predstavnici Sekcije mladih i Sekcije žena).

Skupština se održava svake 4 (četiri) godine, a po potrebi i ranije.

UPRAVNI ODBOR SINDIKATA

Upravnim odborom Sindikata rukovodi i predsjedava predsjednik Sindikata.

Upravni odbor čine članovi po funkciji (predsjednici kantonalnih/županijskih odbora, a njihov izbor verifikuje Skupština) i izabrani članovi (iz sindikalnih podružnica, u skladu sa Odlukom o broju, kriterijima i načinu izbora članova Upravnog odbora).

Nadležnosti Upravnog odbora utvrđeni su članom 20. Statuta SM FBiH.

 1. BAJRO MELEZ, Predsjednik Upravnog odbora
 2. VAHID RAM
 3. SEJO BUBALO
 4. ISLAM ĆOSIĆ
 5. EDIN TINJAK
 6. KENAN MUJKANOVIĆ
 7. ZUHDIJA KAPETANOVIĆ
 8. RAHIM MUJEZINOVIĆ
 9. ISMIR SALKIČEVIĆ
 10. ALMIR SALIHOVIĆ
 11. MIRZA POBRIĆ
 12. MIRALEM TOPALOVIĆ
 13. ADNAN HASKIĆ
 14. ELMIR VRANJ

Bajro Melez, Predsjednik SM FBiH

Kenan Mujkanović, Potpredsjednik SM FBiH
Almir Salihović, Potpredsjednik SM FBiH

Vahid Ramić, predsjednik SM FBiH Hercegovačko-neretvanski kanton
Kenan Mujkanović, predsjednik SM FBiH Zeničko-dobojski kanton
Almir Salihović, predsjednik SM FBiH Kanton Sarajevo
Elmir Vranj, predsjednik SM FBiH Bosansko-podrinjski kanton
Adnan Haskić, predsjednik SM FBiH Srednjebosanski kanton
predsjednik SM FBiH Tuzlanski kanton

PREDSJEDNIŠTVO SINDIKATA

Bajro Melez – Predsjednik SM FBIH

Kenan Mujkanović -Potpredsjednik SM FBIH

Almir Salihović – Potpredsjednik SM FBIH

NADZORNI ODBOR

Aida Čengić – Predsjednica Nadzornog odbora

STATUTARNA KOMISIJA

Enes Šabić – Predsjednik Statutarne komisije