ORGANIZACIJA SM FBIH

Sindikalna podružnica (sindikat ili osnovna sindikalna organizacija na nivou poslodavca)

U okviru Sindikata djeluju sljedeće sindikalne podružnice:

 • Sindikat ArcelorMittal d.o.o. Zenica
 • Sindikat Željezara d.o.o. Zenica
 • Sindikalna podružnica Mann + Hummel BA d.d. Tešanj
 • Sindikalna podružnica Prevent Fad d.d. Jelah – Tešanj
 • Sindikalna podružnica Pobjeda d.d. Tešanj
 • Sindikalna podružnica Enker d.d. Tešanj
 • Sindikalna podružnica Excel Assemblies BH d.o.o. Maglaj
 • Sindikalna podružnica Linde Gas BH d.o.o. Zenica
 • Sindikalna podružnica Cimos TMD Casting d.o.o. Zenica
 • Sindikalna podružnica Metalno d.d. Zenica
 • Sindikalna podružnica Tvornica rezervnih dijelova d.d. Vareš
 • Sindikalna podružnica Rudnik željezne rude d.d. Vareš
 • Sindikalna podružnica Rudstroj d.d. Kakanj
 • Sindikalna podružnica IRM Company d.o.o. Tuzla
 • Sindikalna podružnica Elektroremont d.d. Banovići
 • Sindikalna podružnica Helios d.d. Banovići
 • Sindikalna podružnica Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica
 • Sindikalna podružnica Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla
 • Sindikalna podružnica Livnica čelika d.o.o.Tuzla
 • Sindikalna podružnica ALF-MI d.o.o. Živinice
 • Sindikalna podružnica Fering d.o.o. Gračanica
 • Sindikalna podružnica Herceg d.o.o. Srebrenik
 • Sindikalna podružnica CIMOS TMD AI d.o.o. Gradačac
 • Sindikalna podružnica UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
 • Sindikalna podružnica „Pobjeda-Rudet“ d.d. Goražde
 • Sindikalna podružnica Pobjeda Technology d.o.o. Goražde
 • Sindikalna podružnica Tvornica alata d.d. Goražde
 • Sindikalna podružnica „Igman“ d.d. Konjic
 • Sindikalna podružnica Graewe Tadiv d.o.o. Konjic
 • Sindikalna podružnica Valjčići d.o.o. Konjic
 • Sindikalna podružnica UNIS-gal d.o.o. Konjic
 • Sindikalna podružnica Aluminij d.d. Mostar
 • Sindikalna podružnica BNT „TMIH“ d.d. Novi Travnik
 • Sindikalna podružnica NT „Forging“ d.o.o. Novi Travnik
 • Sindikalna podružnica Remontni zavod d.d.Travnik
 • Sindikalna podružnica GS „TMT“ D/L Travnik
 • Sindikalna podružnica „BINAS“ d.d. Bugojno
 • Sindikalna podružnica „TOM“ d.d. Uskoplje
 • Sindikat Energoinvest d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Inženjering za dalekovode“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Inženjering za elektroenergetiku“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Elektroinžinjering IAT“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Sektor usluga“ Sarajevo
  13
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Energoinvest-Energokomerc“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Sektor finansija“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest „Kabinet, biroi i predstavništva“ Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Pretis d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Volkswagen Sarajevo d.o.o. Vogošća
 • Sindikalna podružnica UNITIC Sarajevo
 • Sindikalna podružnica SIMENS d.o.o. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš
 • Sindikalna podružnica UNIKLIMA d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica FAMOS Adi d.o.o. Hrasnica
 • Sindikalna podružnica Tvornica elektroopreme d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
 • Sindikalna podružnica Zrak d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo
 • Sindikalna podružnuca Klimavent d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica UNIS UTL d.o.o. – Tvornica valjčanih ležajeva Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Famos d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica MS&WOOD d.d. Sarajevo
 • Sindikalna podružnica „Krupa Kabine“ d.d. Bosanska Krupa
 • Sindikalna podružnica Novi most d.o.o. Bosanska krupa
 • Sindikalna podružnica Bira d.d. Bihać