• 25/05/2024

REGRES

ŠTA TREBA ZNATI U VEZI REGRESA ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA-

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

 1. Da li je isplata regresa zakonska obaveza poslodavca?
  Zakon o radu Federacije ne sadrži nikakvu odredbu u vezi tzv. regresa za godišnji odmor. Pravo
  na regres se prvenstveno utvrđuje kolektivnim ugovorom, koji zaključuju poslodavac  i
   SINDIKAT. Ako za određenu djelatnost ili kod poslodavca nije zaključen kolektivni ugovor
  koji sadrži obavezu isplate regresa, poslodavac nije obavezan isplatiti regres (odnosno isplata
  regresa je stvar njegove dobre volje).
 2. Da li je isplata regresa obaveza za poslodavce u djelatnosti proizvodnje i prerade metala
  u Federaciji?
  Sindikat metalaca Federacije BiH i Udruženje poslodavaca Federacije BiH su 05.08.2021.
  godine zaključili Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca  radnika za djelatnost
  proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (Granski kolektivni ugovor), koji
  je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 63/21 dana 11.08.2021. godine, stupio
  na snagu naredni dan, 12.08.2021. godine. Ovaj kolektivni ugovor je na snazi i danas.
  Članom 58. ovog kolektivnog ugovora je propisano da radnik IMA PRAVO na regres za
  korištenje godišnjeg odmora, u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o
  radu ili ugovorom o radu ako poslodavac nije obavezan donositi pravilnik o radu (pravilnik o
  radu nije obavezan donositi poslodavac koji zapošljava 30 ili manje radnika).
  “U više svojih odluka, pa i u odluci Rev-794/04 od 06.09.2005. godine, ovaj revizijski sud je
  izrazio pravni stav da su kolektivni ugovori neposredni izvor radnog prava u našem pravnom
  sistemu i da u odnosu na individualne ugovore o radu djeluju kao zakon, odnosno kao pravna
  norma kojom se zaštićuje minimum prava zaposlenika ispod kojeg se ne može ići prilikom
  zaključivanja ugovora o radu…Poslodavac ta prava ne može umanjiti niti uskratiti, jer ga na to
  prisiljava obilježje normativnosti .” (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 58 0 Rs
  168864 21 Rev, Sarajevo, 07.06.2022. godine)
 3. Da li obavezu isplate regresa ima poslodavac koji je prethodnu godinu završio sa
  gubitkom?
  Iz odredbe člana 58. Granskog kolektivnog ugovora proizilazi da (za razliku od prethodnog
  Granskog kolektivnog ugovora) pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora NIJE
  USLOVLJENO pozitivnim finansijskim poslovanjem poslodavca. Nedvosmisleno je da radnik

ima PRAVO na regres, a visina regresa i način isplate regulišu se kolektivnim ugovorom kod
poslodavca, pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.
“Naime, iz nalaza i mišljenja vještaka finansijske struke, nesumnjivo proizilazi da tuženi duguje
tužitelju predmetna potraživanja u iznosima kako je to pobliže navedeno u izreci pobijane
presude i to za topli obrok u označenom periodu, kao i troškove prijevoza za odlazak na posao i
s posla, a koji zahtjev je usklađen sa prigovorom tuženog. U pogledu prigovora tuženog da
tužitelju ne pripada regres za 2020. godinu obzirom da je poslovao s gubitkom u prethodnoj
godini, pravilno je prvostepeni sud ovaj prigovor tuženog odbio jer to pravo tužitelja nije
uvjetovano sa poslovnim gubitkom tuženog…(KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU,
presuda broj: 46 0 Rs 103685 22 Rsž, Novi Travnik, 07.06.2022. godine)

 1. Šta ako je pravo na regres različito regulisano kolektivnim ugovorom i pravilnikom o
  radu, odnosno ugovorom o radu?
  Primjenjuje se pravilo “in favorem laboratores” sadržano u članu 19. stav 3. Zakona o radu,
  kojim je propisano da ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom,
  kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika
  najpovoljnije pravo, osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno.
  “Odnos pravilnika o radu i kolektivnog ugovora nema obilježje hijerarhije koja obilježava odnos
  zakona i podzakonskih akata, što ne znači da ne postoje pravila o međusobnoj usklađenosti ovih
  opštih akata. Pravilnik o radu ne može da proturiječi kolektivnom ugovoru i između njih mora da
  postoji sklad jer bi se u protivnom dovela u pitanje pravna sigurnost… Drugačije rečeno,
  pravilnik o radu ne može isključiti ili nepovoljnije regulisati neko pravo iz radnog odnosa u
  odnosu na uređenje tog prava u kolektivnom ugovoru.” (VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE
  I HERCEGOVINE, presuda broj: 43 0 P 013607 11 Rev)
 2. Da li je Granski kolektivni ugovor za metalski sektor obavezujući za sve poslodavce u
  djelatnosti proizvodnje i prerade metala, bez obzira da li su članovi Udruženja
  poslodavaca?
  Da. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH je 14. jula 2022. godine donijelo
  Odluku o proširenju primjene Klektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika
  za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH (Granskog kolektivnog ugovora) na sve
  poslodavce u djelatnosti proizvodnje i prerade metala na teritoriji Federacije Bosne i
  Hercegovini. Ova odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 57/22 od
  20.07.2022. godine.
 3. Zbog čega je značajan regres za godišnji odmor?
  Godišnji odmor, odnosno korištenje godišnjeg odmora na adekvatan način je izuzetno važno,
  kako za radnika, tako i za poslodavca. Poslodavcu je nesporno u interesu da radnik u što je većoj
  mjeri rehabilituje i obnovi svoj radni kapacitet.  U tom smislu, regres za korištenje godišnjeg
  odmora nije nikakav luksuz, suvišan ili nepotreban trošak, nego posebna naknada zbog
  povećanih troškova koje radnik ima, ili će imati za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.  
  Dakle, regres za korištenje godišnjeg odmora poslodavac radniku, na kojeg se odnosi kolektivni
  ugovor, Granski ili pojedinačni, mora isplatiti ne samo zbog toga što je to njegova obaveza,
  nego zato što je to ispravno, prema radnicima korektno, te u interesu poslodavca, kojem treba
  odmoran, svjež, zadovoljan i produktivan radnik.
  Pravo na regres, kao pravo akcesorne pravne prirode, može biti uslovljeno samo time da li je
  radnik ostvario pravo na godišnji odmor odnosno koristio godišnji odmor.
  “Regres se isplaćuje uz naknadu plate i služi za podmirivanje troškova radnika koji nastaju
  uslijed korištenja godišnjeg odmora, za putovanje, smještaj i sl.. Regres se isplaćuje za
  korištenje godišnjeg odmora, a tog prava tužilac se nije mogao odreći, niti mu ga je tuženi
  mogao uskratiti, pa prvostepeni sud nije imao zakonsku osnovu da teret dokazivanja činjenice
  korištenja godišnjeg odmora prebaci na tužioca i u odsustvu dokaza odbije tužbeni zahtjev…”
  (KANTONALNI SUD U MOSTARU, presuda broj: 58 0 Rs 115120 22 Rsž 2, Mostar, 25. 08.
 4. godine)
 5. Koliki je neoporezivi iznos regresa?
  Prema zadnjem statističkom podatku, prosječna neto plata u Federaciji iznosila je 1.315 KM. U
  skladu sa Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, regres je neoporeziv u visini do
  50% ovog iznosa (657,50 KM). Regres se može isplatiti i u većem iznosu, s tim da se na iznos
  preko neoporezivog plaćaju porez i doprinosi kao za platu.

KENAN MUJKANOVIĆ, dipl. pravnik

Digiqole Ad

Related post